Saturday, July 16, 2011

Gunpla Checklist: SD Gundam Sangokuden


              This is a gunpla checklist for the SD Gundam Sangokuden series. I made this post to help those gunpla collectors in knowing how many model kits are there in the series. Consider this as the second part of my sd gunpla checklist. You will notice that the mobile suits looked like ancient japanese warriors. They exist only on the sd series and doesn't have any large scale version. But nonetheless it's a fun to collect series. As of now there are a total of 104 model kits for the SD Gundam Sangokuden series. I will update the list if a new model comes out.BB (97)
#001 - Shin Ryubi Gundam
#002 - Shin Chohi Gundam
#003 - Shin Kanu Gundam
#004 - Shin Koshin Gyan
#005 - Shin Soso Gundam
#006 - Shin Sonken Gundam
#007 - Shin Military Unit Soldier
#008 - Shin Hakugin Ryuseiba
#009 - Shin Kosonsan Ez8
#010 - Shin Sangokuden Trinity Set
#011 - Shin Totaku Zaku
#012 - Shin Ryofu Tallgeese Sekitoba Tengyokugai Sinbu
#013 - Shin Kakoton Giros
#014 - Shin Kakoen Daras
#015 - Shin Shibai Sazabi
#016 - Shin Sonshoko Gerbera
#017 - Shin Sonsaku Physalis Gundam
#018 - Shin Ryuso Ryubi Gundam
#019 - Shin Raiso Chohi Gundam
#020 - Shin Ogaso Kanu Gundam
#021 - Shin Goka Ryuso Ryubi Gundam
#022 - Shin Gurenso Soso Gundam Zetsuei
#023 - Shin Mokoso Sonken Gundam
#024 - Shin Enjyutsu Zssa
#025 - Shin Taishiji Dom
#026 - Shin Joko Serpent
#027 - Shin Shusou Doven Wolf
#028 - Shin Rikuson Z Plus
#029 - Shin Mokoso Sonken Gundam Tengyokugai Doko
#030 - Shin Enshou Bawoo
#031 - Shin Teni Asshimar, Kaku Ashatron, Siege Weapon Set
#032 - Shin Shuuyu Hyakushiki
#033 - Shin Chouun Gundam, Hieisen
#034 - Shin Chouryou Gelgoog
#035 - Shin Ryomo, Kannel Kampfer, Assault Navy Set
#036 - Shin Sangokuden Trinity Set
#037 - Shin Kakuka Virsago
#038 - Shin Gurenso Soso Gundam Tengyokugai Enho
#039 - Shin Koumei Re-GZ
#040 - Shin Kanpei Gundam
#041 - Shin Choko Zaku III
#042 - Shin Shouretsutei Ryuso Ryubi Gundam Ryukiho Tekiro
#043 - Shin Kogai Gouf
#044 - Shin Gurenso Soso Gundam vs Shin Mokoso Sonken Gundam [Battle of Red Cliffs Set]
#045 - Shin Goka Syourettei Ryuso Ryubi Gundam
#046 - Shin Shouretsutei Ryuso Ryubi Gundam Tengyokugai Souryu
#300 - Ryubi Gundam
#301 - Tyouhi Gundam
#302 - Kanu Gundam
#303 - Shibai Sazabi
#304 - Sousou Gundam
#305 - Sonken Gundam
#306 - Ryofu Tallgeese
#306 - Ryofu Tallgeese Sekitoba Tengyokugai (Clear Color Ver.)
#307 - Kakouton Giros
#308 - Koumei Re-GZ
#309 - Kakouenn Daras
#310 - Kanpei Gundam
#311 - Zhaoyun Gundam Hieisen
#312 - Lumeng Dijeh Ganning Kampfer Go Kyosyu Suigun
#314 - Chouryou Gerugugu
#315 - Shuyu Hyaku Shiki
#317 - Shusou Doven Wolf
#318 - Shouretsutei Ryuubi Gundam
#319 - Rikuson Z Plus
#320 - Choko Zaku III
#321 - Bacho Blue Destiny
#323 - Kochu Gundam
#324 - Military Unit Soldier
#325 - Joko Serpent
#326 - Sonshoko Gerbera
#327 - Sohi Gundam
#328 - Hakugin Ryuseiba
#330 - Tensyoryu Komei v Gundam
#336 - Nanpo Kibatai
#337 - Ryuho Gundam
#338 - Shutai Gundam
#340 - Taishiji Dom
#341 - Juniku Gundam
#342 - Kyocho Gundam
#345 - Kyoui Gundam F91
#346 - Teihou Gundam
#347 - Batai Gundam
#348 - Bashoku Gundam
#349 - Sonsaku Physalis Gundam
#351 - Gotaitei Sonken Gundam Korinpaku
#352 - Senjin Gasshin Shu Gundam
#353 - Yue Jin Gundam
#356 - Kakuka Virsago
#357 - Genbuso Ryofu Tallgeese
#358 - Gengan Gundam
#359 - Ryoto Gundam
#361 - Ukin Gundam
#362 - Tenshiho Shibai Sazabi
#363 - Choho Gundam
#### - Daitaifu Shibai Sazabi
#### - Legend BB Gundam


Sets and Collection (7)
- Soso Gundam and Shibai Sazabi - Battle of Kanto -
- Koumei Re-GZ & Zhao Yun Gundam
- Koumei Re-GZ Shuyu Hyaku Shiki Red Cliff Special Set
- Sonken Gundam & Shuyu Hyaku Shiki
- Kibutei Soso Gundam, Joko Serpent, Sohi Gundam Set
- Asurao Mokaku Gundam, Syukuyu Gundam, Kyoshin Elephant Set
- Gokoshou Gundam Ryukiho Set

.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...